عمل بینی

عمل بینی

عمل بینی با هدف بهبود شکل ظاهری بینی با حفظ عملکرد طبیعی بینی و تناسب با دیگر اجزای صورت انجام می گیرد. بینی عضو مهمی در صورت می باشد

ارسال پاسخ

ده − 7 =